1. Rekisterinpitäjä:

T:mi Anne Sivonen, Tammenterho 30, 12400 Tervakoski
y- tunnus 1438452-7 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Anne Sivonen, Tammenterho 30, 12400 Tervakoski
anne.sivonen@wippies.fi
040 579 9653 

3. Rekisterin nimi:

T:mi Anne Sivosen Matinestoren asiakas- ja jäsenrekisteri .

4. Tietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus 

Henkilö- ja yritystietojen kaäsittely perustuu asiakkuuteen, sopimussuhteeseen, rekisteröidyn suostumukseen tai muuhun oikeutettuun perusteeseen. 

Käsittelyn tarkoitus on asiakkuuksien hallinta, asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen sekä toimenpiteitä esim. laskutus, maksuvalvonta ja -perintä. Tietoja käytetään myös yhteydenpitoon ja aasiakasviestintään. esim. asiakkuuden hoito, mahdollisten kilpailujen tai katselmusten järjestäminen, tuotteiden ja palveluiden markkinointi,  tilausten, palautusten, peruutusten ja reklamaatioiden hoitaminen. 
Tietoja käytetään asiakaspostin (mm. paperisen, sähköisen, mobiilin) lähettämiseen sekä markkinointiviestintään ellei asiakas ole erikseen kieltänyt tätä.
T:mi Anne Sivonen käyttää verkkokaupassaan ja sen uutiskirjeviestinnässä ulkopuolista palvelua, jonka tietokantaan asiakasrekisterin tiedot siirtyvät, kun asiakas käyttää verkkokaupan palvelua. 
T:mi Anne Sivonen käyttää kotisivuillaan ulkopuolista web-palvelua, jonka tietokantaan voi tallentua asiakkaan tunnistetietoja hänen täyttäessään esim. lomakkeita. 

Em. palveluiden tarjoajien tietosuojaselosteet löytyvät heidän omilta web-sivuiltaan.

Asiakkaalla on henkilötietolain mukaisesti oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin. Kielto tulee toimittaa Anne Sivoselle, rekisterin ylläpitäjälle.


Asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää myös liiketoiminnan kehittämiseen, esim. tilastointi, asiakastyytyväiisyyden seuranta ja kehittäminen, palveluiden ja tuotteiden laaduntarkkailu ja mielipide- sekä markkinatutkimukset. 
Tietoja voidaan käsitellä sovellettaviin lakeihin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin liittyvien velvoitteiden noudattamiseksi. 


Anne Sivosen sosiaalisen median sivustot ovat julkisia, ja sivustoille muodostuvat rekisterit sisältävät rekisteröiidyn itse julkisuuteen tuomat tiedot kuten esimerkiksi nimi, arvostelut, sivustotykkäämiset ja – jakamiset sekä kommentoinnit. 
Anne Sivonen  ei ole millään tavalla vastuussa sosiaalisen median sivustoille rekisteröityneen käyttäjän henkilötiedoista tai niiden suojaamisesta.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi ja tarpeelliset yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, y-tunnus, asema organisaatiossa, syntymäaika tai henkilötunnus, tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja tuotteista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin talletettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään, teknisesti rekisteröidyn verkko- ja sähköisten palvelujen käytöstä. Tietoja voidaan myös kerätä, täydentää tai tarkastaa muista yleisesti saatavilla olevista lähteistä: kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista kuten Google Analytics, julkisista tietolähteistä tai julkisten yhteystietojen palveluntarjoajilta. 

7. Tietojen luovutus

Tiedot sijaitsevat Suomessa T:mi Anne Sivonen tiloissa sekä sen käyttämien palveluiden omistajien tietovarastoissa. Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden tietoja ulkopuolisille, lukuun ottamatta rekisterinpitäjänn omia, ilmoitettuja käyttötarkoituksia varten (esim. osoitetiedot omaa markkinoinnin tuotantoa ja/ tai postitusta varten), paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. 

8. Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään, kun sitä ei enää tarvita.

Rekisterin tietojen kaäsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa. Niihin voi kohdistua tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia, joita suorittaa yrityksen tietotekniikkakumppani. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietojärjestelmä ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Ulkopuolisia yhteyksiä suojataan palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla. 

Sähköinen aineisto on asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa tai asianmukaisesti suojatulla palvelimella ja palvelussa . T:mi Anne Sivosen tiloissa rekisteriin pääsy on ainoastaan rekisteriasioita hoitavalla henkilöllä. 

10. Tarkastusoikeus
Käyttäjällä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti .

11. Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

Henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamis- tai poistamispyyntö osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti .

Käyttäjällä on oikeus lopettaa milloin tahansa palvelujen käyttäminen. Käyttäjän henkilötiedot hävitetään  käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista. 

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. 

Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti .
Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. 

Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lainsäännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Jaa tämä sivu